Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

Leveringstijden worden alleen ter indicatie gegeven en bindt de verkoper niet.

Uitgestelde leveringen leiden niet tot aanspraak op schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Wij hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te leveren.

Overmacht zal de verkoper van alle verantwoordelijkheid verlichten.

Vive la vie bv/ Vive le Vélo! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle problemen die door de postdienst (BPost) worden veroorzaakt. (Zoals verlies, vertragingen, …)

In geval van overmacht kan de leverancier de bestelling annuleren of de leveringsdatum wijzigen zonder dat dit aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tot gevolg heeft.

Overmacht omvat maar is niet beperkt tot oorlogen, branden, overstromingen, ongelukken, stakingen, gedeeltelijke of volledige ledeloosheid van de fabriek en eventuele overheidsmaatregelen op economisch, financieel, douane- of monetair gebied.

De zending van de goederen en de opslag van de goederen in afwachting van de aflevering, staat op het risico van de koper. Verzendkosten zijn door de koper betaald.

Bestellingen worden binnen de 5 werkdagen geleverd.

De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf het moment van ontvangst om te retourneren. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden via e-mail webshop@vivelevelo.be en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en de goederen onbeschadigd. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Retouradres: Vive le Vélo! Kasteelstraat 2/1 – 8600 Diksmuide, België. De retourkost is voor rekening van de consument. Aankopen tijdens solden/promoties worden niet terug genomen noch geruild noch teruggestort.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 36u na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.

De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Vive le Vélo! is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. Vive le Vélo! is niet verantwoordelijk voor geleverde goederen door BPost die afgegeven zijn aan een andere persoon dan de effectieve bestemmeling.

De producten kunnen tot, maximaal 30 dagen na ontvangst teruggestuurd worden.

Vive le Vélo! raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. Vive le Vélo! zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

i.o.v. Vive la vie bv met ondernemingsnummer BE 0723 453 021

Search